Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU W APARTAMENTACH ROOMS BYTOM

Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług przez Wynajmującego, prawa i obowiązki Wynajmującego i Najemców związane ze świadczeniem Usług wynajmu apartamentów, zasady ochrony danych osobowych osób z nich korzystających oraz zasady wyłączania odpowiedzialności Wynajmującego z tytułu świadczenia Usług.

2. Regulamin został umieszczony przez Wynajmującego na stronach www.roomsbytom.com w sposób czytelny i widoczny, który umożliwia pozyskanie, oraz utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego przez Najemcę.

I. Postanowienia

Regulamin posługuje się określeniami;
1. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
3. Wynajmujący – Magdalena Komorowska.
4. Najemca– podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną korzystający z usług Wynajmującego, będący jednocześnie Gościem.
5. Gość – osoba korzystająca z usług zakwaterowania. Osoba ta może być jednocześnie Najemcą.
6. Rezerwacja on-line – rezerwacja usług na stronie www.roomsbytom.com, www.booking.com.
7. Dokument autoryzacyjny – dokument określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym pobyt, należność do zapłaty za pobyt.
8. Najemca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Wynajmującego, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Dokonanie rezerwacji

1. Aby dokonać rezerwacji w trybie on-line, konieczne jest skorzystanie z powszechnie używanych przeglądarek internetowych.
2. Wynajmujący świadczy usługi na rzecz Najemcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych,
mogących powodować chwilowe utrudnienia lub uniemożliwienie Najemcy
korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
5. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
– stronę internetową www.roomsbytom.com i znajdujący się na niej system
rezerwacji on-line,
– stronę internetową www.booking.com i znajdujący się na niej system rezerwacji online,
– wypełnienie formularza (zakładka kontakt) na stronie internetowej
www.roomsbytom.com
– rezerwację telefoniczną (wymagane późniejsze uzupełnienie danych kontaktowych)

III. Proces rezerwacji

1. Rezerwacji on-line dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie wskazanej przez system płatności.
2. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzach, całkowitą odpowiedzialność ponosi Najemca.
3. Ceny przedstawione w systemie podane są za pokój za 1 dobę pobytu, jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).
4. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Najemca.
5. Po dokonaniu rezerwacji Rooms Bytom prześle na wskazany przez Najemcę adres e-mail, numer telefonu (sms) lub numer faksu potwierdzenie rezerwacji oraz kody dostępu do wynajętych apartamentów (nie posiadamy recepcji i wprowadzenie się na zamówiony apartament odbywa się bez udziału naszego personelu).
6. Rezerwacje dokonywane na dane osób trzecich nie są akceptowane.
7. Rezerwacja będzie anulowana w przypadku stwierdzenia podania fałszywych danych osobowych oraz fałszywego numeru telefonu kontaktowego.

IV. Cena za usługi noclegowe

1. Cennik usług noclegowych/apartamentów dostępny jest na stronie internetowej www.roomsbytom.com. Cennik zawiera ceny brutto (zawierające 8% podatku VAT) aktualne w dacie dokonywania rezerwacji.

V. Dokonywanie płatności i wystawienie faktury

1. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji on-line. Płatność jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu wpłaty w wysokości ustalonej przez Rooms Bytom zgodnie z zawartą ofertą cenową.
2. Brak wpłaty w terminie określonym w dokumencie autoryzacyjnym uznaje się za rezygnację Najemcy z rezerwacji i nie doszło do skutecznego zawarcia umowy.
3. Najemca rezerwujący pobyt może uiścić kwotę zapłaty, o którym mowa wyżej w formie: obciążenia na karcie kredytowej, przelewu bankowego, e-przelewu, lub gotówki.
4. Płatność gotówką odbywa się wyłącznie w biurze Spółki – ul. Józefczaka 8/4, 41-902 Bytom od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym.
5. Autoryzację kart kredytowych oraz rozliczenie płatności obsługuje podmiot zewnętrzny – First Data POLCARD poprzez bezpośrednie połączenie z serwerem agenta rozliczeniowego kart płatniczych.
6. Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku Rooms Bytom
7. Przelewy bankowe:
mBank S.A.
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
numer rachunku bankowego: 38 1140 2004 0000 3102 7674 6159
SWIFT CODE: BREXPLPWMBK
8. Wynajmujący wystawia fakturę elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.

VI. Warunki zmian i anulacji rezerwacji.

1. W przypadku odwołania rezerwacji na wniosek Najemcy, wpłacona kwota podlega zwrotowi z potrąceniem kosztów administracyjnych w wysokości 40,00 zł; 10,00 euro.
2. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty otrzymanej od Najemcy
3. Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w czasie nie krótszym niż 24h przez rozpoczęciem użytkowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@roomsbytom.com
4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług noclegowych przez Wynajmującego określone są wyczerpująco w niniejszym Regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Za pośrednictwem strony internetowej www.roomsbytom.com zbierane są dane poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Wynajmującego na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Najemca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania.
4. Podanie danych osobowych przez Najemcę jest obowiązkowe, przy czym odmowa ich podania w określonych wypadkach może uniemożliwić zawarcie umowy.
5. Wynajmujący informuje, że na podstawie art. 18 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych Najemcy zgodnie i w zakresie określonym w/w ustawą w celach związanych z realizacją rezerwacji online w Rooms Bytom.
6. Wynajmujący będzie otrzymywał przedmiotowe informacje poprzez rejestrację w systemie.
7. Administratorem danych osobowych jest: Magdalena Komorowska.
8. Najemcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje mogą być składane z tytułu:

1. Niedotrzymania z winy Wynajmującego określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Najemcy
2. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia,
3. Reklamację można wnieść tylko podczas pobytu telefonicznie

IX. Dodatkowe informacje dotyczące pobytu

1. Doba pobytu rozpoczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 12.00
2. Płatność za pobyt pobierana jest z góry – najpóźniej w dniu przyjazdu przy przekazywaniu kodów dostępu i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
3. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w potwierdzeniu rezerwacji obiektu noclegowego
4. Przedłużenie pobytu będzie możliwe tylko w przypadku dostępności danego Apartamentu.
5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 20:00 – 8:00.
6. Ciągi komunikacyjne w apartamentach są monitorowane kamerami celem przestrzegania okresu ciszy w godzinach nocnych oraz zapobiegania wtargnięciu osób nieuprawnionych i dalszych kradzieży, dewastacji.
7. Pobyt w apartamencie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie pobytu w Rooms Bytom.
8. Dokonując rezerwacji, Najemca potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.

X. Zasady korzystania z Apartamentów Rooms Bytom

1. W Rooms Bytom obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia (za wyjątkiem miejsc wyznaczonych – 3 balkony). Zakaz dotyczy Rooms Bytom, oraz innych części wspólnych (klatki schodowej). W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej zasady Rooms Bytom może obciążyć Gościa kwotą 100,00 zł za każdy przypadek naruszenia.
2. W apartamentach Rooms Bytom zabrania się prowadzenia działalności zarobkowej w tym sutenerstwa, prostytucji, handlu substancjami uznanymi za nielegalne m.in. narkotykami.
Naruszenie regulaminu będzie skutkowało natychmiastowym wezwaniem policji i usunięciem z pokoju.
3. Żelazko i deska do prasowania dostępne są w Rooms Bytom
4. W przypadku usterek technicznych, w przypadku zabrudzeń/poplamień elementów wyposażenia Apartamentu, zabrania się podejmowania prób czyszczenia na własną rękę., prosimy o kontakt z biurem. Zabrania się dokonywania napraw we własnym zakresie.
5. Internet jest dostępny i jest bezpłatny.
6. Gość nie może udostępniać apartamentu innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Tylko osoby zgłoszone mogą przebywać w apartamencie od godziny 22:00 do 08.00
8. Rooms Bytom może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Rooms Bytom lub tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości na terenie Rooms Bytom.
9. Nie opuszczenie apartamentu w dniu planowanego wyjazdu do godziny 12.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę.
10. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ustalona podczas rezerwacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego postanowienia Rooms Bytom ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą.
11. Przyjazdy oraz wyjazdy z Rooms Bytom możliwe są w godzinach 8.00 – 20.00 w innych godzinach prosi się o zachowanie ciszy nocnej na klatce schodowej budynku.

XI. Zasady korzystania z Kompleksu

1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Rooms Bytom jest możliwy wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci i młodzieży do 18 lat pozostających pod ich opieką.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe wskutek jego działań/lub odwiedzających go osób bądź osób pozostających pod jego opieką. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Rooms Bytom mogą odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
3. Każdorazowo Gość opuszczający Rooms Bytom ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi, wyłączyć klimatyzację, odłączyć żelazko.

XII. Rezerwacja i meldunek

1. Podstawą do pobytu Gościa jest wypełniony formularz (karta meldunkowa) oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
2. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić biuro Spółki w dniu przyjazdu, pod rygorem uznania, iż żadnych usterek bądź braków nie stwierdził.

XIII. Odpowiedzialność Rooms Bytom

1. Gość powinien zawiadomić biuro Spółki o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Rooms Bytom nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie obiektu.
3. Rooms Bytom nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, oraz przedmiotów w nim pozostawionych

XIV. Zwrot rzeczy pozostawionych

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Rooms Bytom przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy.

XV. Opuszczenie Apartamentu i wymeldowanie

1. Gość po zakończeniu pobytu zobowiązany jest pozostawić apartament w należytym porządku.
2. Przed wymeldowaniem Gościa, personel Rooms Bytom ma prawo do sprawdzenia stanu apartamentu. Wszelkie usterki i/lub braki zauważone podczas sprawdzenia obciążają Gościa zdającego apartament. Czynność tą może również wykonać personel Rooms Bytom bez udziału strony Najmującej. W przypadku stwierdzenia wystąpienia usterek lub braków w wyposażeniu Rooms Bytom dokona sfotografowania zniszczeń, wypełni listę istniejących braków i wyegzekwuje od Najemcy środki na pokrycie strat.

XVI. Postanowienia dodatkowe

1. Rooms Bytom akceptują obecność zwierząt (dotyczy wyłącznie psów lub kotów do 40 kg oraz innych małych zwierząt domowych).
2. Zwierzęta pozostają pod opieką właściciela i to właściciel ponosi za zwierzę odpowiedzialność prawną i materialną. Najemca jest zobowiązany do przywiezienia ze sobą akcesoriów koniecznych dla zwierzaka (miska, kuweta), posprzątania ze szczególnym uwzględnieniem zapachowych wydzielin zwierząt. Fekalia należy samodzielnie niezwłocznie usunąć do kontenera znajdującego się na podwórzu.
3. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Rooms Bytom, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają pozostałym Gościom
5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu.
6. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.

XVII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa

Bytom, 22.01.2021 r.